CULTURE วัฒนธรรมที่บ่งบอกตัวตน

วัฒนธรรมที่องค์กรยึดมั่น

วิสัยทัศน์
ขององค์กร

ดูแลความฝันและเติมเต็ม
ทุกประสบการณ์ให้กับการเดินทาง

พันธกิจขององค์กร

"

คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทาง
และดูแลบริการก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพ
พร้อมขับเคลื่อนสังคม/สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

คัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการเดินทางและดูแลบริการก่อนและหลังการขาย ด้วยมาตรฐานคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนสังคม/สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

"

ค่านิยมองค์กร

(4T 1E)

TEAM WORK

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน
เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงาน
ตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

THINK DIFFERENT

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน
เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงาน
ตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

CUSTOMER CENTRIC

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน
เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงาน
ตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย
Kawasaki

TRUSTWORKTHY

TRUST
WORKTHY

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน
เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงาน
ตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย
Kawasaki

EMPLOYEE HAPPY

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน
เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงาน
ตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

เน้นการพัฒนาที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานทุกคนทำงาน เพื่อเป้าหมายเดียวกันของบริษัทเพื่อให้สามารถรับส่งงานตามระบบงานต่างๆได้เรียบร้อย

Real MotoSports ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานการทำงาน
การศึกษาและประสบการณ์ในธุรกิจมอเตอร์ไซค์แบบคนรุ่นใหม่ เราจึงมั่นใจในคุณภาพ
การบริหารงานและการบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร

Real MotoSports ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานการทำงานการศึกษาและประสบการณ์ในธุรกิจมอเตอร์ไซค์แบบคนรุ่นใหม่ เราจึงมั่นใจในคุณภาพ
การบริหารงานและการบริการที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร

คุยกับเราผ่าน Social Media