รางวัลและความสำเร็จ

SME Award 2019

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐาน ของผู้ประกอบการ SME ไทย ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ที่มีมาตรฐานกว่า 11 ปี จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

ผู้บริหารรับรางวัล SME
ผู้บริหาร-Kawasaki-Real-motoSports-รับรางวัล-SME-

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ส่งเข้าประกวดปีแรกได้คว้า รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น จากประเภทธุรกิจการค้าปลีก และเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจที่เกียวข้องกับการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ในปีนี้ถือว่าหลักการในการประกวด และการประเมิน เข้มข้นมากเนื่องด้วย เกณฑ์การพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award -TQA มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด สำหรับด้านหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

  1. หมวดที่ 1. บทบาทของผู้บริหารในการนำองค์กร
  2. หมวดที่ 2. การวางแผนการดำเนินธุรกิจ
  3. หมวดที่ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด
  4. หมวดที่ 4.การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
  5. หมวดที่ 5. การบริหารทรัพยากรบุคคล
  6. หมวดที่ 6. การจัดการกระบวนการ
  7. หมวดที่ 7. ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

การรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015

Kawasaki Real MotoSports ได้รับรางวัล ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ แรกๆ ในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

การตรวจสอบ-ISO-9001

เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 แล้ว ท่านสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผนและมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 : 2015 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ Calibrate เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก ซึ่ง ISO 9001 : 2015 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

เรียล โมโตสปอร์ต ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐานธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่ธรรมาภิบาลให้แก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งหมด 64 บริษัท เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

ในพิธีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบโล่ และ เสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล มาตรฐานธุรกิจ บนวิถีชีวิตใหม่” พร้อมกับเผยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้คือ พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ และสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ยกระดับมาตรฐานธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน-FB

กับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME New Normal

มื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12  (12th SME NATIONAL AWARDS 2020) และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (4th SME START UP AWARDS 2020) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม  เมืองทองธานี โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ของประเทศ ได้ดำเนินการกิจกรรมการประกวดเฟ้นหาสุดยอด SME แห่งชาติเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจ SME ผ่านการประกวดนี้ โดยดำเนินการมาแล้วจำนวน 11 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในปี 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ด้วยการนำแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสิน และในโอกาสปีที่ 12 นี้ได้จัดงาน ผ่านแนวคิด THE ERA OF SUSTAINABLE GROWTH เป้าหมายเพื่อเห็นธุรกิจ SME ไทยเข้มแข็ง แข็งแกร่ง และมีความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานในระดับสากล

ในปีนี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจของบริษัทให้มีมาตรฐานในระดับสากลเพื่อรองรับลูกค้าของบริษัท ในปีที่ผ่านมา 11th SME NATIONAL AWARDS 2019 นั้น บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รางวัลผู้ประกอบการ SME ดีเด่น

ในการจัดงานครั้งนี้ 12th SME NATIONAL AWARDS 2020 ถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนากรอบการดำเนินธุรกิจให้มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อดูแลลูกค้าที่ใช้บริการจากเรา เป็นที่มาแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ นั่นคือ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในประเภทธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง

เรียล โมโตสปอร์ต คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปีซ้อน

รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน

ในปี 2565 นี้ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทั้งในการขายและการบริการให้สามารถตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดี บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้นตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าประกวดในปี 2562 ถึง ปัจจุบันดังนี้

ครั้งที่ 11 รางวัล SME ดีเด่น ปี 2562

ครั้งที่ 12 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และ SME New nomal ปี 2563

ครั้งที่ 13 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และ SME New nomal ปี 2564

ครั้งที่ 14 รางวัล สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14 และ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 3 ปี ซ้อน

 

ทั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่า เรียล โมโตสปอร์ต จะไม่หยุดพัฒนาทั้งในเรื่องนวัตกรรมและบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการกับเรา 

จึงเป็นที่มาของการมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายด้านการบริการที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเป้าหมายสิ่งเดียวคือการบริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการจากเรา