รางวัลความสำเร็จ

award

SME Award

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบการ
SME ไทย ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards
ที่มีมาตรฐานกว่า 11 ปี จัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการ
ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ
ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่า
รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards
โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

การประกวดศักยภาพทางการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานของผู้ประกอบการ SME ไทย ในโครงการสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards ที่มีมาตรฐานกว่า 11 ปี จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดรางวัลเพื่อผู้ประกอบการ SME โดยใช้ชื่อว่ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือ SME National Awards โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 10 ปี

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในนาม alIRIDE

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ส่งเข้าประกวดปีแรกได้คว้า รางวัล
ธุรกิจ SME ดีเด่น จากประเภทธุรกิจการค้าปลีก และเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจ
ที่เกียวข้องกับการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ในปีนี้ถือว่าหลักการในการประกวด และการประเมิน เข้มข้นมากเนื่องด้วย
เกณฑ์การพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand
Quality Award -TOA มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้า
ร่วมประกวด สำหรับด้านหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ
ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ส่งเข้าประกวดปีแรกได้คว้า รางวัลธุรกิจ SME ดีเด่น จากประเภทธุรกิจการค้าปลีก และเป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจที่เกียวข้องกับการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยในปีนี้ถือว่าหลักการในการประกวด และการประเมิน เข้มข้นมากเนื่องด้วยเกณฑ์การพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award -TOA มาปรับใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้าร่วมประกวด สำหรับด้านหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 7 หมวด ประกอบด้วย

การรับรองคุณภาพ
ISO 9001:2015

การรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015

Kawasaki Real MotoSports ได้รับรางวัล ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐาน
ระบบบริหารงานคุณภาพ แรกๆ ในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์
ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรอง
ครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
นอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF

เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 แล้ว ท่านสามารถ
มั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผนและ
มาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 : 2015 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ
ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ Calibrate
เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก
ซึ่ง ISO 9001 2015 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

Kawasaki Real MotoSports ได้รับรางวัล ISO 9001: 2015 ที่เป็นมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ แรกๆ ในกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการตรวจมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านการจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้การรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF เมื่อองค์กรใดที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 แล้ว ท่านสามารถมั่นใจในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนได้ เพราะทุกการทำงานจะต้องอยู่ในแผน และมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ใน ISO 9001 : 2015 ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การเลือกซื้อ การบริการหลังการขาย เซอร์วิสต่างๆ ที่ได้รับการ Calibrate เครื่องมือทุกชิ้นเรียบร้อย ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก ซึ่ง ISO 9001 2015 จะเป็นตัวครอบการทำงานทุกอย่างให้อยู่ในมาตรฐาน

เรียล โมโตสปอร์ต ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

เรียล โมโตสปอร์ต ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ยกระดับมาตรฐาน ธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่
ธรรมาภิบาลให้แก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ
ให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัท
ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งหมด 64 บริษัท
เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหนึ่งในนั้น
ได้แก่บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัดได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่ธรรมาภิบาลให้แก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งหมด 64 บริษัท เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหนึ่งในนั้นได้แก่บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัดได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่