Culture วัฒนธรรมที่บ่งบอกตัวตน

วัฒนธรรมที่องค์กรยึดมั่น

วิสัยทัศน์ขององค์กร

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์อันดับหนึ่ง และตอบสนองทุกความต้องการด้านบริการหลังการขาย พร้อมด้วยสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีในการขับขี่

พันธกิจขององค์กร

ลูกค้า การบริการเหนือความคาดหมายเพื่อให้เรียลเป็นหนึ่งในใจลูกค้า

สังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพในกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเป็นสุข

พนักงาน ส่งเสริมพนักงานให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ภาพที่ 1 ของยอดจองคาวาซากิ
ค่านิยมองค์กร (4T)

ค่านิยมองค์กร (4T)

TEAM WORK การทำงานร่วมกันเป็นทีม

THINK DIFFERENT มีความคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

CUSTOMER CENTRIC มุ่งมั่นการบริการและเข้าใจลูกค้า

TRUSTWORTHY ความไว้ใจ เชื่อใจ และซื่อสัตย์สุจริต