บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จํากัด ได้รับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจขนาดใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ยกระดับมาตรฐานธุรกิจวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน-web

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้จัดมอบโล่ธรรมาภิบาลให้แก่บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2563 และในปีนี้มีบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทั้งหมด 64 บริษัท เพื่อเป็นต้นแบบการประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ได้รับรองในประเภทธุรกิจขนาดใหญ่

เป็นเครื่องยืนยันมาตรฐานของบริษัทที่มุ่งเน้นการดูแลด้านพนักงาน ลูกค้า และสังคม โดยยึดหลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, หลักการมีส่วนร่วม, หลักความรับผิดชอบ, และหลักความคุ้มค่า

ในพิธีนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มอบโล่ และ เสวนาในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล มาตรฐานธุรกิจ บนวิถีชีวิตใหม่” พร้อมกับเผยวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้คือ พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลให้กับธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจอื่นในการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป็นการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ธุรกิจดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ และสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  ประกอบด้วย

หลักนิติธรรม

การบริหารงานของธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง มีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ

หลักคุณธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน ยึดมั่นความถูกต้องดีงาม และต้องมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง การประยุกต์หลักจริยธรรมมาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมที่ใช้กับธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นกับกิจการ

หลักความโปร่งใส

กระบวนการทำงานของบุคลากรและผู้บริหารมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และในการดำเนินงานต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

หลักการมีส่วนร่วม

การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนรับรู้การวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีพลังในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็น คำแนะนำ เพื่อที่จะกำหนดแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป

หลักความรับผิดชอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหาและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ต่อคู่ค้าต่อพนักงาน และต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถชี้แจงและให้เหตุผลแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้

หลักความคุ้มค่า

การบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่ามากที่สุด ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลผลิต/บริการที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตลอดจนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งหมดนี้ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บริษัท เรียล โมโตสปอร์ต จำกัด ดำเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลเหล่านี้มาอย่างตลอด ให้ความสำคัญต่อการสร้างมาตรฐานที่ดี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างที่สุดต่อตัวลูกค้าทุกท่าน ทุกมาตรฐานที่เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเป้าหมายอย่างเดียว คือเพื่อลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการจากเรา